Prihlasovací formulár pre externých hodnotiteľov

Všeobecné kritériá

Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

Odborné kritériá

  • vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
  • minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti
  • znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),
  • skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
  • skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a programoch),
  • schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom projektu,
  • schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký, francúzsky,
  • IT zručnosti.

Doplňujúce informácie

Výzva pre externých hodnotiteľov je otvorená. Žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa je možné podať kedykoľvek do termínu ukončenia výzvy. SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vyhradzuje právo výzvu na výber externých hodnotiteľov zrušiť. Informácia o zrušení výzvy bude uverejnená na webovej stránke www.erasmusplus.sk.

Do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa budú zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú spĺňať „Všeobecné kritériá“ aj „Odborné kritériá“. Žiadateľ môže žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa vziať späť na základe písomnej žiadosti písomne alebo elektronicky.

Národná agentúra bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy expertov programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. Hodnotenie projektov bude honorované v zmysle platného cenníka pre danú výzvu.

Online prihláška

* povinné údaje

*
*
*
Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov programu Erasmus+ alebo s inými grantovými schémami? *
Áno
Nie
Hodnotil/-a som v roku/-och 2015 - 2020: *
Áno
Nie
Máte predchádzajúce skúsenosti s hodnotením projektov v rámci iných grantových schém? *
Áno
Nie
Máte predchádzajúce skúsenosti s prípravou a/alebo riadením projektu/-ov? *
Áno
Nie
Mám skúsenosti:*
s prípravou projektu
s riadením projektu
aj s prípravou, aj s riadením projektu
Odbor(y) vzdelania, pre ktoré som schopný/-á hodnotiť *

Cudzí jazyk, v ktorom som schopný/-á hodnotiť:*
neviem hodnotiť v cudzom jazyku
anglický
nemecký
francúzsky
iný
Preferujem hodnotenie:*
mobilitných projektov
partnerstiev pre spoluprácu
nemám preferencie

Životopis

Nahrajte životopis - preferovane vo forme Europass CV: *

-povolené súbory: pdf, rtf, doc, docx a maximálna veľkosť súboru je 5MB

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

*